9 Lives Ares
9 Lives Ares
9 Lives Phantom
9 Lives Phantom
Venturi Frenzy
Venturi Frenzy
Soulstrife Scythe
Soulstrife Scythe
Origin Vandal
Origin Vandal
Gridcrash Judge
Gridcrash Judge
Oni Vandal
Oni Vandal
Onimaru Kunitsuna
Onimaru Kunitsuna
Oni Frenzy
Oni Frenzy
Forsaken Ritual Blade
Forsaken Ritual Blade
9 Lives Guardian
9 Lives Guardian
Venturi Marshal
Venturi Marshal
Gridcrash Stinger
Gridcrash Stinger
Oni Bulldog
Oni Bulldog
Oni Ares
Oni Ares
Gridcrash Ghost
Gridcrash Ghost